MENU

Mest en mais nieuws 2021

Mest uitrijden en mais telen

Mest uitrijden op maisland voorjaar 2021 op zand en lössgrond vanaf 15 maart

In eerdere berichtgeving is gemeld dat uitrijden van drijfmest in 2021 op maisland vanaf 1 april zou zijn toegestaan. Vanuit de sector kwam veel kritiek op deze forse wijziging van de uitrijperiode, die voorheen van 16 februari tot met 15 september liep. Om tegemoet te komen aan de zorgen dat er onvoldoende capaciteit bij loonwerkers is om op het juiste moment te bemesten, wordt de voorgestelde begindatum van de uitrijtermijn vervroegd naar 15 maart. De aanpassing van deze datum geldt voor twee jaar. Daarna zal in het kader van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en de verandering van het mestbeleid opnieuw naar de datum worden gekeken. Voor het uitrijden van vaste mest zijn overigens geen extra beperkingen opgenomen en de nieuwe regels gelden voor zowel derogatie bedrijven als niet-derogatie bedrijven.

 

Mais telen op zand en lössgrond in 2021 melden bij RVO voor 15 februari

Voor het aankomende seizoen (2021) dient de maisteler de voorgenomen teelt van mais uiterlijk 15 februari te melden bij RVO.nl. Ook dient hij via een kadastrale of topografische aanduiding aan te geven welk perceel het betreft en wat de oppervlakte van het perceel is waarop de maïs geteeld zal gaan worden. Drijfmest uitrijden op dit gemelde perceel voor 15 maart is niet toegestaan. Ook maïs telen op een perceel dat niet gemeld is, wordt als een overtreding gezien. Het is wel mogelijk om aangemelde hectares voor de maisteelt uiterlijk 31 maart te wijzigen. Bij twijfel is het verstandig een perceel aan te melden.

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws