MENU

Privacyverklaring

Loonbedrijf Wassink, gevestigd te Hoofdstraat 7A te Lattrop-Breklenkamp , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Loonbedrijf Wassink
Hoofdstraat 7A
7635 LJ Lattrop-Breklenkamp

Persoonsgegevens die wij verwerken
Loonbedrijf Wassink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Loonbedrijf Wassink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het onderhouden van relaties
Het maken van (commerciƫle) aanbiedingen
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Loonbedrijf Wassink verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Loonbedrijf Wassink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loonbedrijf Wassink) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Klant- en prospectgegevens worden bewaard voor de duur dat de relatie met Loonbedrijf Wassink voortduurt. Loonbedrijf Wassink kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk administratieve bewaarplicht.

Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit wettelijk is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Loonbedrijf Wassink deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Loonbedrijf Wassink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Loonbedrijf Wassink uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loonbedrijf Wassink gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Loonbedrijf Wassink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĆÆnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
We maken gebruik van de mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens met Google te delen. Hiermee krijgen wij ondersteuning bij producten en services van Google, en hulp van accountspecialisten.
We maken wel gebruik van Google voor Advertentiefuncties om advertenties te personaliseren.
U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loonbedrijf Wassink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loonbedrijfwassink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loonbedrijf Wassink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loonbedrijf Wassink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@loonbedrijfwassink.nl

Wijzigingen
Loonbedrijf Wassink behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage
Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die Loonbedrijf Wassink bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Loonbedrijf Wassink
Hoofdstraat 7A
7635 LJ Lattrop-Breklenkamp
T. +31 (0)541-229253
info@loonbedrijfwassink.nl

Wij beschikken over de juiste machines en gekwalificeerd personeel.

Laatste nieuws